Słowniczek

A
Aborcja – II Mojżeszowa 20:13 „Nie zabijaj“. Koniecznie obejrzyj 180 Movie
Apokalipsa – Z j. greckiego „ujawnienie / objawienie“, potocznie nazywana ostatnia księga Biblii
Anioł – Z j. greckiego „posłaniec“. Zwykle postrzegany jako istota pozaziemska, choć wcale tak być nie musi.
Ale dlaczego z greckiego? – W języku greckim został napisany Nowy Testament. To właśnie z greki tłumaczono go na wszystkie inne języki.

B
Bałwochwalstwo – Adoracja, modlitwa, oddawanie czci komuś (lub czemuś) kto Bogiem nie jest – sobie, innemu człowiekowi, aniołowi, rzeźbie, obrazkowi itd. 2 Mojż.20:4.5, Dz.Ap.17:29, 3 Mojż. 19:4, Iz.40:18.19, Izaj. 44:19, 5 Mojż. 4:15-18, Kol. 3:5, Efez. 5:5
Bojaźń Boża – Początkiem mądrości jest bojaźń Pana (Prz. 9:10) Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła (Prz. 8:13)
Bóg – Obiekt adoracji. Może to być Stwórca (Obj. 14:7), brzuch (Flp. 3:19), człowiek sam dla siebie (Psalm 82:6-7), lub cokolwiek innego.
Błogosławieństwo – Błogosławić – życzyć, czynić dobrze, poświęcać, czcić. Błogosławiony – szczęśliwy.

C
Ciało – Mieszkanie Ducha i duszy. Ciało w Biblii oznacza grzeszną naturę, która walczy z Duchem (Gal. 5:17)
Człowiek – Człowiek to mężczyzna i kobieta, stworzony na obraz Boga (1 Mojż. 1:27)
Cud – zjawisko paranormalne lub zdarzenie z różnych przyczyn nie posiadające wiarygodnego, naukowego wytłumaczenia (wikipedia). „Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.” (Jana 21:25).
Chrystus – Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz. Pierwotnie religijny tytuł królów, kapłanów-lewitów i proroków – osób namaszczonych (pomazanych) olejem. Z czasem ten biblijny termin nabrał innego znaczenia – określa on osobę, zapowiedzianą przez Boga Jahwe, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu zła, grzechu i śmierci (wikipedia).

D
Dusza – Część składowa człowieka – jego tożsamość. W niej zawarta jest pamięć, uczucia, emocje. Dusza jest nieśmiertelna; Łuk 16:19-31 (po śmierci nadal mamy pamięć).
Duch – Jako istota: „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” (J 4:24). Duchami są też aniołowie (dobrzy i źli). Jako część składowa człowieka: często mylony z duszą, to tchnienie (życie), które wraca do Boga „A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (Łuk 23:46).
Dziedzictwo – I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne (Hebr. 9:15).
Demon – zły duch, który dręczy ludzi (Mat 15:22), jego wypędzenie jest łączone z uzdrowieniem (Mat 17:18).

E
Ewangelia – Z j. greckiego – dobra nowina. Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi o tym, że kto w Niego uwierzy – ten ma życie wieczne, co odróżnia ją od zasad Starego Testamentu wg. którego zbawienie jest z przestrzegania przykazań (co jest niewykonalne).
Ekumenia – Ruch mający na celu zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich (czy tylko chrześcijańskich?). Z pozoru idea wspaniała, w rzeczywistości oznacza, że każde wyznanie musi zrezygnować z czegoś, co do tej pory praktykowano, na rzecz jedności
Egoizm – Z j. greckiego ego – ja. Egocentryzm – ja w centrum. Postrzeganie swoich potrzeb za ważniejsze od innych, samouwielbienie. Postawa świadcząca o tym, że nie zna się Boga (1 Jana 4:8)
Efez – miasto w którym Paweł głosił ewangelię (Dz. 19:26), adresat jednego z listów Pawła, a także jedno z siedmiu miast, do którego zboru kazał napisać sam Jezus w Obj. 2:1.

F
Figowiec – drzewo, które przeklął Jezus, kiedy nie znalazł na nim owocu, kiedy był głodny.
Filistyni – ludzie, z którymi Izraelici toczyli często wojny. Najsłynniejszym Filistynem był Goliat, pokonany przez Dawida.
Firmament – Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.
Faraon – W Starym Testamencie Izraelici zostali wyrwani z niewoli Egipskiej przez Boga. Powrót do Faraona – oznaczał brak zaufania do Jahwe.

G
Głowa – Oznacza władzę – Jezus jest głową kościoła, mąż jest głową żony (5:23). Oznacza błogosławieństwo (5 Mój. 28: 1-14) „I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem”.
Genesis – Pierwsza Mojżeszowa (pierwsza księga Biblii), inaczej księga rodzaju.
Greka – W znaczeniu religijnym – język w którym został napisany Nowy Testament (Stary Testament w j. hebrajskim). To z greki tłumaczono NT na wszystkie inne języki.
Golgota – Z j. greckiego – Miejsce czaszki. Tam został ukrzyżowany Jezus Chrystus.

H
Horoskop – Wróżbiarstwo „miękkie”, które jest obrzydliwością dla Boga (5 Mojż. 4:19, 18:9-14)
Hosanna – Słowo z j. hebr. Wyrażające radość, uwielbienie, (wg. Wikipedii, również prośbę o pomoc)
Hallelujah – Słowo z j. hebr. Pierwszy człon „hallelu”, drugi „Jah” , razem daje wychwalajcie Jahwe.
Hebrajski – język w którym napisany został Stary Testament.

I
Izrael – Z j. hebr. Lud Boży. Naród wybrany przez Jahwe (dlatego też zwalczany przez Szatana).
Ikona – Obraz sakralny. Z j. greckiego po prostu obraz. Przedstawiający obiekt kultu – bałwan, którym Bóg się brzydzi.

J
Jezus Chrystus – Mesjasz (Jan 1:41-42), Zbawiciel (Jan 1:29), Syn Boży (Jan 11:27), Bóg (Ew. Jana 8:58, 1 list Jana 5:20). Jedyny pośrednik pomiędzy Bogiem (Ojcem) a ludźmi (1 Tym. 2:5).
Jahwe – A właściwie JHWH. Nikt nie wie i nikt nie potrafi poprawnie odczytać imienia kryjącego się pod tym hebrajskim tetragramem. Bóg Izraela, jedyny i prawdziwy, stwórca wszechrzeczy.
Jerozolima – jest miejscem odkupienia i zawarcia Nowego Przymierza we Krwi Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy i na krzyżu. Jezus płakał nad Jerozolimą, że nie rozpoznała nadejścia Zbawiciela (biblia.wiara.pl).
Jonasz – nieposłuszny prorok Boga, który zamiast popłynąć do Niniwy, aby ostrzec ją przed nadchodzącą zagładą, ruszył w inną stronę. Po ostatecznym wypełnieniu misji mówi „wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia.” (Jon 4:2)

K
Krew – Nazywana jest duszą (1 Mojż. 9:4), nie wolno jej spożywać zarówno wg Starego jak i Nowego Testamentu. Krew Jezusa przelana za grzechy wielu, jest darem życia wiecznego, gdyż oczyszcza od wszelkiego grzechu (1 Jana 1:7).
Kapłan – W Starym Testamencie osoba odpowiedzialna za obrzędy religijne. Według Nowego Testamentu każdy chrześcijanin (1 Piotra 2:9).
Krzyż– narzędzie męki i zbrodni Chrystusa. Również symbol poświęcenia i cierpienia naśladowców Syna Bożego,” I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.” (Mt 10:38).
Królestwo Boże – „Królestwo moje nie jest z tego świata” (Jana 18:36), „oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.” (Łuk. 17:21), „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Mat. 6:33).

L
Liban – w czasach ST słynął ze swoich lasów, a szczególnie z olbrzymich drzew cedrowych. „Obficie napojone są drzewa Pańskie, Cedry Libanu, które posadził” (Psalm 104:16)
Lewici – potomkowie Lewiego (jednego z dwunastu synów Jakuba). Zajmowali się głównie pilnowaniem i sprzątaniem Świątyni, przygotowywaniem liturgii (oprawa muzyczna, śpiew) oraz innymi pracami, zleconymi im przez kapłanów (wikipedia).

Ł
Łaska – Niezasłużona dobroć. Łaska Boża objawia się tym, że chociaż nikt z nas nie zasługuje na zbawienie, każdy może je otrzymać w darze. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Efezjan 2:8-9

M
Miłość – Postrzeganie cudzego dobra za ważniejsze od swojego (Agape). Szacunek, chęć pomocy (Fileo). Zakochanie, ogłupienie, motylki w brzuchu, pożądanie (Eros).
Maria (matka Jezusa) – Kobieta, która pokornie wypełniła polecenie Boga. Osoba, która dała Jezusowi Jego cielesną formę.
Magia – Powtórzonego Prawa 18:10-12 Niech nie znajdzie się u ciebie […] wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.
Mojżesz – wielki sługa Najwyższego, wyprowadził lud Boży z Egiptu, przekazał Izraelowi stare przymierze.
Modlitwa – „Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.” (Mat 6:6-7)

N
Nowy Testament – Przymierze pomiędzy Bogiem, a ludźmi, opierające się na zbawieniu z Łaski, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Nawrócenie – Zawrócenie, odwrócenie się np. od grzechu. Zmiana myślenia. Nawrócenie się do Boga, to porzucenie dawnego życia, dla samego siebie, na rzecz życia dla Boga – jako sługa Boży.
Nazyrejczyk – człowiek poświęcony Bogu, który miał wstrzymywać się od wina i golenia głowy.
Nazarejczyk – osoba pochodząca z Nazaretu. Wprawdzie Jezus urodził się w Betlejem, jednak „[Józef] zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż [Jezus] Nazarejczykiem nazwany będzie.” (Mat 2:23).

O
Ofiara – Poświęcenie czegoś lub kogoś, oddanie np. Bogu. W Starym Testamencie kapłan corocznie ofiarował zwierzę, a jego krew miała oczyszczać lud od grzechu. W NT Arcykapłan Jezus ofiarował siebie, niewinnego człowieka, aby Jego krew oczyszczała od grzechu już na wieki.
Ojciec – Bóg jest Ojcem tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa (Jan 1:12)
Opoka – „Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.” (Psalm 18:3)
Omega – ostatnia litera alfabetu greckiego. Jezus mówi „Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” (Obj. 22:12)

P
P-grafia – Grzech wszeteczeństwa. Warto wspomnieć, że wszeteczeństwo jest jedynym grzechem, który jest dokonywany przeciwko własnemu ciału (1 Kor. 6:18) – a więc oprócz postępowania wbrew Bożemu prawu, szkodzi się samemu sobie.
Post – W Łukasza 4:2 Jezus daje przykład postu w trakcie którego nie przyjmował żadnego pokarmu. W Izajasza 58:6-7 mowa jest o czynieniu dobra, pomaganiu ubogim, przez co Bóg daje do zrozumienia, że post to nie sama głodówka. Celem postu jest przybliżenie się do Boga poprzez zastąpienie pokarmu fizycznego na duchowy.
Przysięga – A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego (Mt. 5:34-35).
Przekleństwo – klątwa objawiająca się ciągłym niepowodzeniem w pewnej dziedzinie życia. Nieustający ból, choroba przekazywana z pokolenia na pokolenie, bieda itp. „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem” (Gal. 3:13).

R
Rabbi – nauczyciel. „Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.” (Mat. 23:8)
Rozwód – Mat. 5:31 „Kto opuszcza swoją żonę, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży“.

S
Serce – Bardzo funkcjonalny organ odpowiadający za pragnienia (Rzymian 10:1), za myślenie (Mat. 9:4), z niego pochodzi grzech (Mat. 15:19), może być mieszkaniem Chrystusa (Ef. 3:17).
Szatan – przeciwnik Boga i Jego ludu. Stworzony jako anioł światłości, będący „odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna” (Ez. 28:12). Został zrzucony na ziemię z powodu swojej niegodziwości.
Słowo – „Na początku było Słowo (…)Wszystko przez nie powstało (…)” (Jana 1:1-3). Słowem Bóg stworzył świat, słowem Jezus uzdrawiał (Mat. 8:8), „na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mat. 12:37).
Sabat – siódmy dzień tygodnia, czyli sobota. Dzień, w którym Bóg odpoczął po stworzeniu świata, a później ustanowił dniem odpoczynku dla ludzi.

Ś
Święty – bez grzechu. Tylko Bóg jest Święty, jednak Biblia określa w ten sposób również ludzi, którzy zawierzając Jezusowi, zostali usprawiedliwieni z wszelkich grzechów. Nie są oni więc bez winy, ale ufają, że Bóg patrzy na nich jako na świętych, ponieważ wszystkie ich grzechy wziął na siebie Chrystus.
Śmierć – „Udziałem zaś bojaźliwych (…) będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” (Obj. 21:8). Pierwsza śmierć kończy życie na ziemi, druga zaczyna mękę w jeziorze ognia. Śmierć jest więc oddzieleniem od Boga.

T
Trójca Święta – Taka sobie próba wytłumaczenia na ludzki sposób tego, że Bóg jest Ojcem, Jezus jest Bogiem i Duch Święty też, więc to jest trój-jedyny Bóg. Silnym argumentem za, jest Mat (28:19). Silnym argumentem przeciw – jest zawarte w definicji Trójcy stwierdzenie, że każda z tych osób jest równa. Bo nie jest. Mat 24:36.
Tysiącletnie Królestwo – Czas panowania Jezusa razem z najwybitniejszymi Jego sługami (nabór ciągle trwa). W tym czasie Diabeł będzie uwięziony, aby po upływie milenium wyjść na chwilę zrobić przesiew (Obj. 20:6-8).

U
Uczeni w Piśmie – Ludzie nienaganni. Przestrzegali przykazań, często się modlili i pościli. Za czasów Jezusa byli bardzo szanowani i teraz też by byli. Są to ludzie bardzo religijni i skrupulatnie przestrzegający Bożego prawa. A jednak, Jezus ich sponiewierał, ponieważ z powodu swojej sprawiedliwości gardzili innymi ludźmi.
Uwielbienie – oddawanie czci, chwały. Ważny element relacji z Bogiem.
Ukrzyżowanie – kara śmierci, wymierzona Jezusowi Chrystusowi pod zarzutem – „Ten jest królem żydowskim” Łk. 23:38

W
Wesele Baranka – To na co wszyscy (chrześcijanie) czekamy. Obj 19:7 „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka“. W niebie będzie wesoło ????
Wszeteczeństwo – Nieprzyzwoity, gorszący występek (słownik J. Polskiego). 1 Koryntian 6:18 „Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału“.
Wróżenie – „Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować.” 3 Mojż. 19:26
Wiara – jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Hebr. 11:1
Węgieł – narożnik. Kamień węgielny / węgłowy – pierwsza cegła pod nową budowlę, podstawa, najważniejszy składnik czegoś (pokulture.pl). „(…) kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” Ef. 2:20

Z
Zodiak – pas na sferze niebieskiej w płaszczyźnie ekliptyki (wikipedia). „I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, (…) którzy palili kadzidło (…) dla gwiazd zodiaku (…) 2 Królewska 23:5
Zmysłowy – nie mający Ducha (Judy 1:19), „Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem” 1 Kor. 2:14
Zmartwychwstanie – zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. „Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” Jana 11:25
Zbawienie – ratunek. Jezus jest zbawicielem, ponieważ ratuje wierzących w Jego imię przed wiecznym potępieniem.
Zakon – prawo, zbiór postanowień regulujących życie ludu Bożego. Główną jego częścią jest dziesięcioro przykazań (Dekalog).

Ź
Źrenica – „kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” Zachariasza 2:12. Bóg porównuje swój lud, do najbardziej delikatnego miejsca w ciele, aby zilustrować swoją wielką troskę o Izrael.

Ż
Żywot – Jan 14:6 „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga, prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.“ Jezus jest życiem, a kto wierzy w Niego, choćby i umarł, żyć będzie (Jana 11:25).
Żydzi – naród wybrany (z hebr. czciciele Jahwe).
Żądza – niepohamowane pragnienie (PWN), w Biblii przedstawiona wyłącznie w negatywnym kontekście „(…) gubią zwodnicze żądze” Ef. 4:22.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski