Trójca, dwójca czy czwórca

Trójca, ilu jest bogów według Biblii?

Trójca święta, to dogmat ustalony na soborze konstantynopolitańskim w roku 381. Mówi on o tym, że w chrześcijaństwie jest trzech bogów, a każdy z nich jest jednocześnie indywidualną osobą, jak również częścią jednej osoby.

Chrześcijaństwo uważane jest za religię monoteistyczną, w której wierzy się w jednego Boga. 1 Tym. 2:5 „jeden jest Bóg”. Jednak oprócz Ojca w niebie, Nowy Testament nazywa Bogiem jeszcze jedną osobę. Jana 1:18 „jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca”. Istnieje również fragment, w którym pojawia się zestawienie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duch Święty nie jest w nim nazwany Bogiem, jednak na jego podstawie można by przypuszczać, iż przedstawia on właśnie trzecią osobę boga, co świadczyłoby o tym, że trójca występuje w Piśmie Świętym. Mat. 28:19 „w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Wersety na poparcie Trójcy

Zwolennicy Trójcy świętej wskazują na poparcie tego dogmatu następujące wersety. Rdz 1:1, 1:26; 3:22; 11:7;  Iz 6:8 – w tych pięciu wersetach użyta jest forma Elohim, która ma wskazywać na liczbę mnogą (El – liczba pojedyncza – Bóg, Elohim – liczba mnoga – bogowie). Jednak zgodnie z gramatyką Hebrajską, istnieją wyjątki i liczba pojedyncza zapisywana jest czasami jak mnoga. Nie wiadomo czy jest tak w tym przypadku, ale tworzenie dogmatu z nieścisłości gramatycznej jest nierozsądne. Iz 48:16, 61:1, Mt 3:16 – wspomniany jest Duch Boży, ale nie ma słowa o trzech, czy wielu osobach Boga. Mt 28:19, 2 Kor 13:14 – wymieniony jest Ojciec, Syn i Duch Święty, ale nie ma mowy o tym, że są to trzy osoby Boga. Fragment z Rzym 1:4 “Który według ducha uświęcenia (…)” może sugerować jedną z interpretacji, jakoby Duch Święty był Duchem Świętości, Duchem Uświęcenia. Werset Mt 28:19 można by wtedy tłumaczyć “chrzcząc je w imię Miłości i Przebaczenia, i Uświęcenia”, co podobnie jak upatrywanie trzech osób Boga, jest tylko jednym z pomysłów na interpretowanie tego wersetu.

Wspomniane wersety używane przez zwolenników Trójcy na poparcie trzech osób Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie udowadniają tego dogmatu w sposób niepodważalny. W Piśmie Świętym nie ma Trójcy świętej, są tylko wersety, które bardzo niejednoznacznie sugerują możliwość jej istnienia. Nie ma w Biblii ani jednego wersetu, który stwierdziłby wprost, że Bóg istnieje w trzech osobach. Pan Chwały Jezus Chrystus nigdy nie wspomina o Trójcy, apostoł Paweł zawsze pozdrawia powołując się na Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel, kiedy uczył, wcale nie wspominał o Duchu Świętym Dz 19:2-3 “(…) Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. (…)”.

Czy Jezus jest Bogiem?

Jezus Chrystus jest Bogiem, a Ojciec oddał mu niemal wszystko. „Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. (…) oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim” (I Kor 15:27-28). Jezus otrzymał wszelką władzę, oprócz władzy nad Ojcem (trójca to osoby o identycznej władzy). Jezus Chrystus został ustanowiony Bogiem, przez Ojca, na wyznaczony czas. Po tym czasie, kiedy wykona swoje zadanie – odda władzę Ojcu.

Jezus został zrodzony z człowieka. Jego matką była Maria, kobieta pochodzenia Żydowskiego. Mesjasz urodził się jako człowiek i sam nazywał się Synem Człowieczym przez całe swoje życie do śmierci. On pokazał ludzkości jak należy żyć, dał wzór do naśladowania. Było by niemożliwe naśladować Boga, który ma moc i różni się od człowieka pod jakimkolwiek względem. Jednak Jezus “który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów” (Hebr. 2:9) żył jako człowiek. To, że Jezus był człowiekiem przed zmartwychwstaniem, sprawia, że możemy naśladować Chrystusa, ponieważ człowiek może naśladować wyłącznie człowieka. Jezus pokazywał drogę do Ojca, uczył modlitwy do Ojca i przez całe swoje życie wskazywał nieustannie na Ojca w niebie. Ludzka natura Jezusa skończyła się wraz z Jego śmiercią krzyżową, po której otrzymał nowe ciało i wielokrotnie się objawiał ludziom, również po Jego wniebowstąpieniu. Jezus jest Bogiem od momentu zmartwychwstania, lub wniebowstąpienia.

Czy Duch Święty jest Bogiem?

Zgodnie z Biblią, Bóg nie ma ciała. Jana 4:24 „Bóg jest duchem”. Bóg Ojciec ma naturę duchową, a nie cielesną. Bóg nie popełnił nigdy grzechu, jest absolutnie bezgrzeszny i nieskończenie dobry, a więc święty. Z tych dwóch atrybutów, duchowej natury i bezgrzesznego charakteru, wynika że Bóg jest duchem, który jest święty. Bóg Ojciec, to Święty Duch. Nie ma więc trzeciej osoby, która byłaby indywidualnym odrębnym bytem, Duch Święty to określenie Boga Ojca, który jest duchem i jest święty. Duch Święty to Bóg, ale nie jako osobna istota, ale określenie Ojca.

Fragment Obj. 3:1 „To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych”, pokazuje że duchów Bożych jest siedem. Jeśli więc traktować Ducha Świętego jako odrębną istotę, indywidualną osobę, to nie powinna być trójca, a dzięwiątca. Duchy Boże odnalezione w Nowym Testamencie: Duch proroctwa [προφητείας] (Ap 19:10), Duch uświęcenia [ἁγιωσύνης] (Rz 1:4), Duch łagodności [πραΰτητος](1 Kor 4:21), Duch mądrości [σοφίας] (Ef 1:17), Duch mocy [δυνάμεως] (2Tm 1:7), Duch miłości [ἀγάπης] (2Tm 1:7), Duch powściągliwości [σωφρονισμοῦ] (2Tm 1:7), Duch prawdy [ἀληθείας] (J 16:13).

Czy Mojżesz był Bogiem?

Jezus Chrystus w odróżnieniu od Ducha Świętego jest odrębną osobą. Co więcej, w odróżnieniu od Ducha Świętego, Jezus Chrystus jako indywidualna istota, jest nazwany Bogiem. Jednak podobna sytuacja ma miejsce w Starym Testamencie, gdzie Bóg ustanawia Mojżesza, kimś wyjątkowym. II Mojż. 4:16 Bóg mówi do Mojżesza „będziesz dla niego jakby Bogiem”.

Bóg ustanowił Mojżesza, człowieka – Bogiem. Jest więc między Jezusem a Mojżeszem pewne podobieństwo, które polega na tym, że oboje zostali nazwani Bogiem. Jednak podobieństw jest więcej. Kiedy Mojżesz przyszedł na świat, został uratowany, bo ówczesny władca zarządził wymordowanie wszystkich nowo narodzonych chłopców. Kiedy Jezus przyszedł na świat, sytuacja była dokładnie identyczna.

Mojżesz przekazał Izraelowi Stare Przymierze, Jezus przekazał Nowe. Oczywiście oboje byli tylko pośrednikami, bowiem przymierza ustanowione były przez Boga. Biblia składa się z dwu Przymierzy – Stary Testament i Nowy Testament. To daje nam obraz tego, jak ważnymi osobami byli Mojżesz i Jezus, którzy te przymierza przekazali ludowi. Oboje zostali nazwani Bogami. Bóg mówi w II Mojż. 33:5 „jeślibym tylko przez jedną chwilę, szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię” (ludu Izraelski). Oznacza to, że Bóg ustanawia pośredników, posłusznych Mu ludzi, ponieważ jest On tak idealnie czysty i święty, że nie mógłby się poruszać wobec ludzi, z natury grzesznych i brudnych. Dlatego właśnie Jezus został Bogiem dla ludzi, aby mógł ich prowadzić do Ojca.

Czy Trójca istnieje?

W Piśmie Świętym, Bogiem zostały nazwane trzy osoby, był to Bóg Ojciec, Mojżesz, a także Jezus Chrystus. Jeżeli miałaby więc istnieć biblijna Trójca święta, składałaby się z tych właśnie osób. Nie ma bowiem w Biblii absolutnie żadnego fragmentu, który jednoznacznie nazwałby Ducha Świętego Bogiem w odniesieniu do odrębnej osoby. Jeżeli jest więcej niż jedna osoba Boga, to istnieje Dwójca Boga Ojca i Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który jak już było wspomniane w (I Kor 15:27-28) ostatecznie odda władzę Ojcu.

© 2013-2023 Daniel Dąbrowski