Dwójca, trójca czy czwórca

Trójca święta, to dogmat ustalony na soborze konstantynopolitańskim w roku 381. Mówi on o tym, że w chrześcijaństwie jest trzech bogów, a każdy z nich jest jednocześnie indywidualną osobą, jak również częścią jednej osoby.

Ilu jest bogów według Biblii?

Chrześcijaństwo uważane jest za religię monoteistyczną, w której wierzy się w jednego Boga. 1 Tym. 2:5 „jeden jest Bóg”. Jednak oprócz Ojca w niebie, Nowy Testament nazywa Bogiem jeszcze jedną osobę. Jana 1:18 „jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca”. Istnieje również fragment, w którym pojawia się zestawienie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duch Święty nie jest w nim nazwany Bogiem, jednak na jego podstawie można by przypuszczać, iż przedstawia on właśnie trzecią osobę boga, co świadczyłoby o tym, że trójca występuje w Piśmie Świętym. Mat. 28:19 „w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Czy Duch Święty jest Bogiem?

Zgodnie z Biblią, Bóg nie ma ciała. Jana 4:24 „Bóg jest duchem”. Bóg ojciec ma naturę duchową, a nie cielesną. Bóg nie popełnił nigdy grzechu, jest absolutnie bezgrzeszny i nieskończenie dobry, a więc święty. Z tych dwóch atrybutów, duchowej natury i bezgrzesznego charakteru, wynika że Bóg jest duchem, który jest święty. Bóg Ojciec, to Święty Duch. Nie ma więc trzeciej osoby, która byłaby indywidualnym odrębnym bytem, Duch Święty to określenie Boga Ojca, który jest duchem i jest święty. Duch Święty to Bóg, ale nie jako osobna istota, ale określenie Ojca.

Fragment Obj. 3:1 „To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych”, pokazuje że duchów Bożych jest siedem. Jeśli więc traktować Ducha Świętego jako odrębną istotę, indywidualną osobę, to nie powinna być trójca, a dzięwiątca.

Czy Mojżesz był Bogiem?

Jezus Chrystus w odróżnieniu od Ducha Świętego jest odrębną osobą. Co więcej, w odróżnieniu od Ducha Świętego, Jezus Chrystus jako indywidualna istota, jest nazwany Bogiem. Jednak podobna sytuacja ma miejsce w Starym Testamencie, gdzie Bóg ustanawia Mojżesza, kimś wyjątkowym. II Mojż. 4:16 Bóg mówi do Mojżesza „będziesz dla niego jakby Bogiem”.

Bóg ustanowił Mojżesza, człowieka – Bogiem. Jest więc między Jezusem a Mojżeszem pewne podobieństwo, które polega na tym, że oboje zostali nazwani Bogiem. Jednak podobieństw jest więcej. Kiedy Mojżesz przyszedł na świat, został uratowany, bo ówczesny władca zarządził wymordowanie wszystkich nowo narodzonych chłopców. Kiedy Jezus przyszedł na świat, sytuacja była dokładnie identyczna.

Mojżesz przekazał Izraelowi Stare Przymierze, Jezus przekazał Nowe. Oczywiście oboje byli tylko pośrednikami, bowiem przymierza ustanowione były przez Boga. Biblia składa się z dwu Przymierzy – Stary Testament i Nowy Testament. To daje nam obraz tego, jak ważnymi osobami byli Mojżesz i Jezus, którzy te przymierza przekazali ludowi. Oboje zostali nazwani Bogami. Bóg mówi w II Mojż. 33:5 „jeślibym tylko przez jedną chwilę, szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię” (ludu Izraelski). Oznacza to, że Bóg ustanawia pośredników, posłusznych Mu ludzi, ponieważ jest On tak idealnie czysty i święty, że nie mógłby się poruszać wobec ludzi, z natury grzesznych i brudnych. Dlatego właśnie Jezus został Bogiem dla ludzi, aby mógł ich prowadzić do Ojca.

Czy Jezus jest Bogiem?

Jezus Chrystus jest Bogiem, a Ojciec oddał mu niemal wszystko. „Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. (…) oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim” (I Kor 15:27-28). Jezus otrzymał wszelką władzę, oprócz władzy nad Ojcem (trójca to osoby o identycznej władzy). Jezus Chrystus został ustanowiony Bogiem, przez Ojca, na wyznaczony czas. Po tym czasie, kiedy wykona swoje zadanie – odda władzę Ojcu.

Jezus został zrodzony z człowieka. Jego matką była Maria, kobieta pochodzenia Żydowskiego. Mesjasz urodził się jako człowiek i sam nazywał się Synem Człowieczym przez całe swoje życie do śmierci. On pokazał ludzkości jak należy żyć, dał wzór do naśladowania. Było by niemożliwe naśladować Boga, który ma moc i różni się od człowieka pod jakimkolwiek względem. Jednak Jezus “który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów” (Hebr. 2:9) żył jako człowiek. Pokazywał On drogę do Ojca, uczył modlitwy do Ojca i przez całe swoje życie wskazywał nieustannie na Ojca w niebie. Ludzka natura Jezusa skończyła się wraz z Jego śmiercią krzyżową, po której otrzymał nowe ciało i wielokrotnie się objawiał ludziom, również bo Jego wniebowstąpieniu. Jezus jest Bogiem od momentu zmartwychwstania, lub wniebowstąpienia, a przed śmiercią krzyżową był człowiekiem.

© 2013-2019 Daniel Dąbrowski